Contact

Expertiza

Drept civil

 • consultanţă juridică privind aspecte de drept civil;
 • redactări de cereri şi acţiuni în justiţie;
 • redactarea notificărilor, cererilor de chemare în judecată, tranzacţiilor, contractelor;
 • asistenţă juridică şi reprezentare;
 • negocieri;
 • anulări de acte juridice;
 • revendicări, acţiuni posesorii;
 • apărarea dreptului de proprietate şi alte drepturi;
 • recuperări de creanţe;
 • ieşiri din indiviziune;
 • tranzacţii, redactare de contracte, alte cereri;
 • legalizarea şi punerea în executare a dispozitivelor hotărârilor judecătoresti;
 • atestarea conţinutului, datei şi identităţii părţilor semnatare ale documentelor.
 • divort
 • partajul facut de instanta dupa divort / stabilirea partajului
 • adoptie
 • stabilire pensie de intretinere
 • incredintarea minorilor
 • programe de vizitare a minorilor

 

Litigii & Arbitraj

 • Litigii & Arbitraj în domeniile: Dreptul Muncii şi asigurări sociale; Dreptul concurenţei; Drept bancar; Drept comercial; Dreptul comunicaţiilor, IT şi media; Energie şi resurse naturale; Proprietate imobiliară; Proprietate intelectuală; Sănătate; Sport; Asigurări; Drept fiscal, piaţă de capital.
 • Asistenţă şi reprezentare în faţa instanţelor judecătoreşti, curţilor de arbitraj şi a altor instituţii, cum ar fi: Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, Ministerul Finanţelor, Consiliul Concurenţei, Agenţia Naţională de Reglementare în domeniul Energiei, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală etc.

 

Corporate & Comercial

 • Asistenţă în cadrul procedurii reorganizării judiciare şi a falimentului
 • Restructurare / reorganizare
 • Recuperare de creanţe – www.ics-collection.ro
 • Transferuri de active
 • Obţinerea de informaţii privind societăţile comerciale
 • Analize şi rapoarte de due-dilligence
 • Consultanţă şi asistenţă privind înfiinţarea, funcţionarea, dizolvarea, lichidarea, fuziunea şi divizarea societăţilor comerciale
 • Înfiinţarea de filiale, sucursale, puncte de lucru, reprezentanţe
 • Întocmirea de documente juridice: acte constitutive, acte adiţionale, hotărâri ale adunărilor generale
 • Îndeplinirea tuturor formalităţilor privind înscrierea de menţiuni la Oficiul Registrului Comerţului şi/sau alte instituţii publice
 • Asistenţă în pregătirea adunărilor generale ale acţionarilor şi şedinţelor consiliului de administraţie, emiterii de acţiuni, ofertelor, majorărilor sau diminuărilor de capital social
 • Asistenţă şi consultanţă pentru întocmirea, negocierea şi încheierea contractelor comerciale
 • Constituirea de asociaţii, fundaţii, organizatii non-profit

Dreptul muncii şi securităţii sociale

 • Asistenţă şi consultanţa juridică privind diverse aspecte ale relaţiilor contractuale de muncă;
 • Redactarea contractelor, acordurilor, notificărilor;
 • Asistenţă în negocierea contractelor de munca;
 • Redactarea descrierii postului, a regulamentelor de organizare şi funcţionare, a regulamentelor de ordine interioară;
 • Legalizarea şi punerea în executare a dispozitivelor hotărârilor judecătoresti.
 • consultanţa litigii referitoare la raporturi de muncă;
 • obligarea angajatorului la restituirea sumelor de bani reţinute din salariu;
 • obligarea angajatorului la repararea prejudiciului suferit de angajat, la reintegrarea salariatului în funcţia avută anterior;
 • consiliere şi asistenţă la încheierea contractelor individuale de muncă;
 • contestaţii împotriva deciziilor de sancţionare;
 • contestaţii împotriva deciziilor de concediere;
 • asistenţă şi reprezentare în litigii de muncă;
 • consultanţă şi asistenţă în realizarea dosarelor de pensie.
 • consultanţă în activitatea curentă;
 • redactare/avizare contracte colective şi individuale de muncă;
 • redactare/avizare acte adiţionale la contracte colective şi individuale de muncă;
 • redactare/avizare decizii ale organelor de conducere;
 • mediere conflicte de muncă, conciliere;
 • asistenţă şi reprezentare în litigii de muncă;
 • litigii in ceea ce priveste atragerea raspunderii salariatului de catre angajator pentru incalcarea clauzei de confidentialitate;
 • repararea prejudiciilor cauzate angajatorului;
 • restituiri de sume incasate necuvenit.

 

Contencios administrativ

 • Consultanţă juridică, asistenţă şi reprezentareîn probleme de drept administrativ şi contencios administrativ, raportate la relaţiile acestora cu organele administrative, inclusiv actele de control ale acestora
 • Asistenţă, consultanţă, reprezentare în legătură cu proceduri judiciare de control al actelor emise de autorităţi ale administraţiei centrale sau locale, sau de instituţii cu atribuţii administrative (contestaţii, litigii legate de problematica administratiei locale si centrale, litigii în contencios administrativ la instanţe de orice grad, medieri)
 • Asistenţă şi consultanţă în litigii privind actele administrative emise sau încheiate de autoritățile publice locale sau județene, precum si cele care privesc taxe si impozite, contribuții si accesorii ale acestora.
 • Asistenţă şi consultanţă acordată societăţilor comerciale şi persoanelor fizice române sau străine, precum şi asociaţiilor non–profit, în materie de taxe şi impozite
 • Asistenţă sau reprezentare pentru persoane juridice române sau străine în procedurile administrative sau judiciare de contestare a actelor de control
 • Asistenţă în obţinerea de avize, autorizaţii în domenii având legătură cu activitatea societăţilor comerciale
 • Verificarea legalităţii de acte administrative
 • Consultanta juridică, asistenta şi reprezentarea clienţilor în litigii de contencios administrativ pentru anularea actelor administrative adoptate de autorităţile locale;
 • Cereri întemeiate pe Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile publice,  cereri întemeiate pe Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ.

 

Dreptul proprietăţii intelectuale

 

 • tratarea proprietatii drepturilor de autor in contractele comerciale
 • incalcarea acordurilor de utilizare a licentelor
 • litigii si cazuri de incalcare
 • licente de drepturi de autor pentru proiecte speciale si companii mixte
 • contracte de publicare
 • prevederi referitoare la furnizarea de materiale prin Internet cu banda larga
 • brevetabilitatea inventiilor noi
 • probabilitatea incalcarii drepturilor ce decurg din brevetare in cadrul registrelor internationale
 • brevetabilitatea produselor software
 • optiunile de evitare a incalcarii drepturilor decurgand din inventii sau inovatii
 • consiliere in privinta cazurilor in care informatiile confidentiale pot fi utilizate in ciuda restrictiilor contractuale
 • redactare de acorduri de confidentialitate
 • solutionare de cazurilor de insusire abuziva de catre angajati a informatiilor confidentiale
 • cereri de interdictie care sa impiedice dezvaluirea ilegala a informatiilor confidentiale

 

Dreptul consumatorului

 • asistenta juridica si reprezentare în litigii privind dreptul consumatorului;
 • consultanta privind contractele dintre comercianti si consumatori, clauze abusive, practici comerciale incorecte.
 • despagubiri pentru pagube cauzate de produse / servicii necorespunzatoare, înlocuirea produselor cu defect.
 • Consiliere si reprezentare in domeniul dreptului penal:
 • Asistenta si reprezentare juridica in cadrul litigiilor penale: redactare sesizari si denunturi penale, asistenta pe parcursul urmaririi penale, judecatii si liberarii provizorii pe cautiune sau sub control judiciar, reabilitari, despagubiri civile in cadrul procesului penal
 • Reprezentare in procese penale in orice faza de judecata: judecata la instanta de fond, la instanta de apel si cea de recurs pentru orice fapte penale.


Litigii & Arbitraj

•         Litigii & Arbitraj în domeniile: Dreptul Muncii şi asigurări sociale; Dreptul concurenţei; Drept bancar; Drept comercial; Dreptul comunicaţiilor, IT şi media; Energie şi resurse naturale; Proprietate imobiliară; Proprietate intelectuală; Sănătate; Sport; Asigurări; Drept fiscal, piaţă de capital.

•         Asistenţă şi reprezentare în faţa instanţelor judecătoreşti, curţilor de arbitraj şi a altor instituţii, cum ar fi: Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, Ministerul Finanţelor, Consiliul Concurenţei, Agenţia Naţională de Reglementare în domeniul Energiei, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală etc.

Drept penal

 

 

Drept internaţional privat & C.E.D.O.

 • Asistenţă juridică şi reprezentare în vederea renunţării ori redobândirii cetăţeniei române;
  • Regimul străinilor în România;
  • Obţinerea şi prelungirea permisului de şedere în România;
  • Stabilirea domiciliului în România
  • Obţinerea permisului de muncă în România;
  • Dobândirea cetăţeniei române;
  • Asistenţă şi reprezentare în faţa autorităţilor competente;
  • Alte formalităţi pentru refugiaţi şi extracomunitari.

Asigurări

 • Răspunderea pentru pagubele cauzate de produse/bunuri cu defecte
  • Asigurări în cazul poluării, focului, furtunilor şi inundaţiilor
  • Asigurare şi reasigurare
  • Asigurări bancare
  • Asigurări pentru risc financiar
  • Investigarea fraudelor şi recuperarea de bunuri

Dreptul Transporturilor

Servicii de consultanţă în domeniul:

 • transportului feroviar
 • transportului rutier
 • transportului naval
 • transportului aerian
 • asigurări în domeniul transporturilor

 

Real Estate & Constructii

 • tranzacţii imobiliare
  • certificate, autorizaţii, înregistrări
  • consultanţă şi asistenţă privind restituirea imobilelor naţionalizate
  • contracte de vânzare-cumpărare, antrepriză, leasing imobiliar etc

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *